سریع ترین و حرفه ای ترین روش حل سوالات اسانسور 

حل ذهنی سخت ترین سوالات مغناطیس کنکور 

حل فوق سریع سوالات گرمای کنکور 95تا 99

حل فوق سریع سوالات کنکور احتمال بدون فرمول

باورت میشه حرکت شناسی 99 انقدر ساده باشه

حل با نگاه سوال حرکت شناسی با استفاده از سهمی

حل مهم ترین سوال دنباله های کنکور با نگاه

فشار بدون فرمول

ترکیب توابع نیست که سرگرمیه