ضرایب  دروس اختصاصی در  رشته تجربی

_زیرگروه ها

 

 

_زیرگروه ها

زیرگروه 1:

_ضرایب زیرشاخه 1  کنکور تجربی:

زیرگروه 2:

ضرایب زیرشاخه 2 کنکور تجربی:

زیرگروه 3:

ضرایب زیرشاخه 3 کنکور تجربی: